Total Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Total Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Total Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Total Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een reserveringsopdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen reserveringsopdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Total Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
• Adres
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Paspoortgegevens

Aanvullende persoonsgegevens in het belang van de reserveringsopdracht:

Uw persoonsgegevens worden door Total Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de reserveringsopdracht om deze optimaal te verzorgen. In het geval van reizigersgegevens van zakelijke klanten worden gegevens bewaard in beveiligde reizigersprofielen van het centrale reserveringssysteem voor (herhalende) reisreserveringen. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar na de laatste reis bewaard.

Daarna worden persoonsgegevens in de financiële administratie bewaard voor maximaal 8 jaar na de laatste reserveringsopdracht ten behoeve van fiscale wetgeving. In deze financiële administratie worden echter geen bijzondere persoonsgegevens bewaard (zoals bijvoorbeeld paspoortgegevens).

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens:

Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit doen via een email aan info@totaltravel.nl, of bellen met 078-6817579.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@totaltravel.nl.

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

© Total Travel B.V., mei 2018